Luokanopettaja – musiikinopettaja (300+ op)

Jyväskylän yliopisto, Tutkintoon johtava koulutus (kasvatustieteiden maisteri)

Kahden aineen koulutuksen opiskelu tapahtuu alusta alkaen sekä kasvatustieteiden että musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella luoden kuvaa niin luokan- kuin aineenopettajan työstä. Tämä mahdollistaa laaja-alaisen opettajuuden kehittymisen koko opintojen ajan. Opinnot antavat kelpoisuuden peruskoulun luokanopettajan ja musiikin aineenopettajan virkoihin.

Jyväskylän yliopiston luokanopettajakoulutuksesta valmistuu laaja-alaisia, tulevaisuutta aktiivisesti ja oikeudenmukaisesti rakentavia kasvatusalan asiantuntijoita. Koulutuksessamme korostuu tutkimusperustaisuus, pedagoginen osaaminen, ilmiölähtöisyys, rohkea toimintakulttuuri, refleksiivisyys, vuorovaikutusosaaminen, hyvinvoinnin tukeminen, kestävä kehitys sekä kansainvälisyyteen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen. Lisäksi tavoitteena on rakentaa tuleville kasvatusalan ja oppimisen asiantuntijoille vahva perusta osallistua oman alansa ammatilliseen ja tieteelliseen kehittämiseen kansallisesti ja kansainvälisesti.

Suuri osa opinnoista opiskellaan kahden ensimmäisen vuoden aikana musiikin kotiryhmässä, joihin hakeudutaan opintojen alussa. Musiikkikasvatuksen perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op) järjestetään musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella (MuTKu). Ne sijoittuvat 1. – 3. opiskeluvuosille kandidaatintutkintoon. Kasvatustieteen perusopinnot (25 op) tehdään 1. vuotena ja POM-opinnot (60 op) 2. – 3. vuonna.

Kandidaattivaiheeseen hyväksytyt saavat suoraan oikeuden maisteriopintoihin.

Tutustu opintoihin lisää